Förebygga Vattenskada

Förebygga Vattenskador

Förebygga vattenskada

Lär dig hur man stänger av vattnet till lägenheten och se till att du har full försäkring!

Vattenskador i bostäder är kostsamma att åtgärda. Även en måttlig vattenskada medför stora besvär. Du kan inte leva normalt och kan  t.o.m.  behöva flytta ut ur sin bostad. Det finns därför alla skäl i världen att se till att vattenskadorna minimeras om olyckan är framme.

För det första: Stäng av vattnet direkt om du upptäcker att det rinner vatten i lägenheten. Det finns luckor i väggen, antingen i din lägenhet eller strax utanför lägenheten i trapphuset eller i korridoren. Bakom luckan finns det kranar för avstängning av varmvatten och kallvatten till din lägenhet.

För det andra: Se till att du har hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Brf Kedjebackens försäkringslösning bygger på att föreningen har en fastighetsförsäkring och att varje medlem ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Villkoren kan skilja sig något mellan olika försäkringsbolag. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du har full försäkring!

 

Mer information finns i följande text från Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

 Vattenskada i bostadsrätten - vem ansvarar, vem ska utreda och vem ska reparera?

Sammanfattningsvis ansvarar du som bostadsrättshavare för de flesta vattenskador som uppstår inne i lägenheten på grund av olika läckage. Föreningen ansvarar däremot för alla vattenskador i fastigheten utanför och mellan lägenheterna, som till exempel i trossbotten. Men även om ansvaret för att reparera en skada är reglerat är det inte givet vilket försäkringsbolag som ska utreda och besiktiga skadan – ditt eller föreningens.

Den vanligaste formen av bostadsrättsförening är ett flerbostadshus men en bostadsrättsförening kan också bestå av ett radhusområde. Alla bostadsrättsföreningar ska ha en fastighetsförsäkring men du själv kan ha försäkring för bostadsrätten antingen via föreningen eller genom att du köpt ett tillägg för bostadsrätt till din hemförsäkring.                                                                                        Sidan klar!

Du betalar dina egna skador också när de kommer från grannen eller utifrån

Vid en vattenskada på ytskikt som golv, väggar och tak eller fast inredning som köksinredning och badrumsinredning spelar det inte så stor roll om vattnet kommer från ett läckage inne i lägenheten, ett läckage från fastigheten eller från en naturskada utifrån. Det är din försäkring som ska bekosta själva reparationerna. Däremot kan du kräva ersättning från din granne eller förening på din självrisk när någon av dem är vållande.

Anses du ha varit vållande?

Omvänt kan dina grannar eller föreningen kräva dig på den självrisk de betalar i sina försäkringar om du är vållande. Frågan behöver utredas av ditt försäkringsbolag. Anmäl därför ett sådant krav till din hemförsäkring. Den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar kan betala ersättning om du är skadeståndsskyldig.

Undantag från huvudregeln

Det finns undantag från huvudregeln om att skador inne i lägenheten ska betalas av bostadsrättshavaren om skadan är en vattenledningsskada, det vill säga kommer från en trycksatt vattenledning. Exempel på en vattenledningsskada är när det uppstår läckage i den trycksatta ledningen som går till handfatet eller diskmaskinen. Då ska föreningen stå för kostnaderna.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för huset och marken och alla gemensamma ytor, även alla ytor mellan lägenheterna som trossbottnar. Man kan därför sammanfatta föreningens ansvar till att det omfattar alla vattenskador i fastigheten utanför lägenheterna.

Vem utreder vattenskadan?

Vilket försäkringsbolag som ska utreda ansvaret för en vattenskada är inte givet.

- För 10 - 15 år sedan var det normalt bostadsrättshavarens försäkringsbolag som gjorde utredningen av en vattenskada när något i lägenheten var skadat, berättar Peter Stark jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men vi märker en skillnad. Allt oftare hänvisar försäkringsbolagen till föreningens försäkringsbolag. Försäkringsbolagen menar att föreningen har ansvaret för hela husets skick och därmed borde kontrollera även en enskild lägenhets påverkan, förklarar Peter Stark.

Bostadsrättslagen stöder olika resonemang

I samma lag finns det stöd för både försäkringsbolagens och föreningens resonemang. Enligt Bostadsrättslagen paragraf 7:4 ansvarar föreningen för husets skick och kan därmed utreda. Vissa föreningar argumenterar i stället med paragrafen 7:12 som stöd att den boende ansvarar för lägenhetens skick. Varför ska då föreningen bekosta en utredning av en skada som finns i lägenheten? Den sprider sig inte alltid till fastigheten och de boende har tecknat försäkring för sin egen lägenhet och skadan finns i vart fall där.                         

 

- Om föreningen och bostadsrättshavarens försäkringbolag inte är överens och den boende hamnar "mellan stolarna" tycker vi att bostadsrättshavaren ska anmäla skadan till sin egen försäkring, säger Andrea Ekeblad-Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.